Grupa TAURON w liczbach

Przychody ze sprzedaży

ebitda

Zysk netto

wydobycie

wytwarzanie ee

produkcja ciepła

dystrybucja ee

sprzedaż

akcjonariat


Wybrane dane finansowe i operacyjne grupy Tauron

 Jednostka2010201120122013
Dane finansowe   
Przychody ze sprzedaży mln zł 15 429 20 755 24 753 19 131
Zysk na działalności operacyjnej mln zł 1 399 1 646 2 165 1 934
EBITDA mln zł 2 758 3 057 3 852 3 661
Zysk brutto mln zł 1 257 1 600 1 948 1 684
Zysk netto mln zł 991 1 267 1 551 1 346
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej mln zł 859 1 245 1 476 1 308
Sytuacja finansowa  
Aktywa razem mln zł 23 430 28 527 31 274 32 356
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania mln zł 8 218 12 440 14 474 14 562
Zobowiązania długoterminowe mln zł 4 070 7 597 9 081 9 304
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 4 148 4 843 5 392 5 258
Kapitał własny mln zł 15 212 16 087 16 800 17 793
Wskaźniki finansowe  
Zysk na akcję (EPS) 0,54 0,71 0,84 0,75
Dywidenda na akcję (DPS) 0,15 0,31 0,20 0,19
Cena/Zysk (P/E)   14,3 8,1 5,5 5,5
Rentowność sprzedaży proc. 6,4 proc. 6,1 proc. 6,3 proc. 7,0 proc.
Wskaźnik płynności bieżącej   1,23 1,05 1,07 0,9
Dług netto/EBITDA   0,01 1,32 1,18 1,43
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)  proc. 4,2 proc. 4,4 proc. 5,0 proc. 4,2 proc.
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)  proc. 6,5 proc. 7,9 proc. 9,2 proc. 7,6 proc.
Marża EBITDA proc. 17,9 proc. 14,7 proc. 15,6 proc. 19,1 proc.
Dane operacyjne  
Produkcja węgla handlowego mln ton 4,5 4,6 5,6 5,5
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto) TWh 21,3 21,4 19,1 19,4
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 1,1 0,99 1,21 1,38
Wytwarzanie ciepła PJ 18,3 16 16,4 15,6
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 37,5 38,2 47,9 47,9
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 34,3 35,5 44,7 41,3
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 4 115 4 143 5 302 5 334
Pozostałe dane  
Nakłady inwestycyjne mln zł 1 603 2 504 3 472 3 780
Stan zatrudnienia (na koniec roku) tys. 28,15 26,71 27,28 25,95
Liczba akcji szt. 1 600 730 480 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394