Kompetencje

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON dokonało zmian Statutu spółki mających na celu zaktualizowanie zakresu działania i podziału kompetencji pomiędzy statutowymi organami korporacyjnymi spółki, tj. Radą Nadzorczą i Zarządem, jak również uporządkowanie treści Statutu oraz jego dostosowanie do bieżących potrzeb spółki.

Zgodnie ze Statutem spółki uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, a w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli:

Lp.Sprawy wymagające uchwały Zarządu
 według stanu na
31 grudnia 2013 r.
według stanu na dzień publikacji
Raportu Rocznego za 2013 r.
1 regulamin Zarządu, regulamin Zarządu,
2 regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki,
3 tworzenie i likwidacja oddziałów, tworzenie i likwidacja oddziałów,
4 powołanie prokurenta, powołanie prokurenta,
5 zaciąganie kredytów i pożyczek, zaciąganie kredytów i pożyczek,
6 przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i strategii spółki, przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych spółki i Grupy oraz Strategii Korporacyjnej Grupy,
7 zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielania przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu spółki, zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielania przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu spółki,
8 udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu spółki, udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu spółki,
9 nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki, nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki,
10 nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu spółki, nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu spółki,
11 rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości równej lub przekraczającej 10 000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki, rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości równej lub przekraczającej 10 000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki,
12 określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9 Statutu spółki, określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9 Statutu spółki,
13 zasady prowadzenia działalności sponsoringowej, zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
14 przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej, przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,
15 sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.