Kompetencje

Zgodnie ze Statutem spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Lp.Sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia 
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 R.
1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki,
2 udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3 podział zysku lub pokrycie straty,
4 powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
5 zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
6 ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 Statutu spółki,
7 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8 zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
9 podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego spółki,
10 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji,
11 nabycie akcji własnych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu spółek handlowych,
12 przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
13 tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
14 użycie kapitału zapasowego,
15 postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
16 połączenie, przekształcenie oraz podział spółki,
17 umorzenie akcji,
18 zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności spółki,
19 rozwiązanie i likwidacja spółki.