Skład osobowy

III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 6 maja 2011 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej II kadencji, tj. za rok obrotowy 2010. Zgodnie ze Statutem spółki jest to kadencja wspólna i wynosi trzy lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 1. Antoni Tajduś - przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Rafał Wardziński - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Leszek Koziorowski - sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Jacek Kuciński - członek Rady Nadzorczej
 5. Marcin Majeranowski - członek Rady Nadzorczej
 6. Jacek Szyke - członek Rady Nadzorczej
 7. Marek Ściążko - członek Rady Nadzorczej
 8. Agnieszka Trzaskalska - członek Rady Nadzorczej

W 2013 r. nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej po 31 grudnia 2013 r.:
 • 7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 powołało z dniem 1 lutego 2014 r. Aleksandra Grada do składu Rady Nadzorczej III kadencji spółki.
 • 22 stycznia 2014 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej TAURON Rafała Wardzińskiego, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 • 22 stycznia 2014 r. Skarb Państwa, działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej TAURON Agnieszkę Woś, której Rada Nadzorcza 10 lutego 2014 r. powierzyła pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
 • 10 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza TAURON podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu TAURON w okresie od 11 lutego 2014 r. do 11 maja 2014 r.
Skład osobowy Rady Nadzorczej według stanu na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2013 r.:
 1. Antoni Tajduś - przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Agnieszka Woś - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 3. Leszek Koziorowski - sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Aleksander Grad - członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu
 5. Jacek Kuciński - członek Rady Nadzorczej
 6. Marcin Majeranowski - członek Rady Nadzorczej
 7. Jacek Szyke - członek Rady Nadzorczej
 8. Marek Ściążko - członek Rady Nadzorczej
 9. Agnieszka Trzaskalska - członek Rady Nadzorczej