Kontrola wewnętrzna

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest poprzez:

Nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości przez spółki Grupy TAURON przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych dla celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON

W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości, w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską, w Grupie TAURON została opracowana i wdrożona Polityka Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA. Dokument ten jest odpowiednio aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian w regulacjach. Zasady zawarte w Polityce Rachunkowości mają zastosowanie do jednostkowych sprawozdań finansowych TAURON i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON. Spółki Grupy TAURON są zobowiązane do stosowania Polityki Rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych, które są podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TAURON. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez Biuro Konsolidacji i Sprawozdawczości w jednostce dominującej oraz przez niezależnego biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania badania lub przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON.

Procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON

W spółce wdrożone zostały procedury autoryzacji sprawozdań finansowych. Kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy TAURON przed publikacją są zatwierdzane przez Zarząd spółki. Roczne sprawozdania finansowe TAURON oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy TAURON są dodatkowo przed publikacją przedstawiane do oceny Radzie Nadzorczej spółki. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych pełni wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych spółki, natomiast za sporządzenie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TAURON odpowiedzialność ponoszą Zarządy spółek objętych konsolidacją.

W strukturach Rady Nadzorczej spółki funkcjonuje Komitet Audytu, którego skład, kompetencje i opis działania zawarto w pkt 5.11.3 niniejszego sprawozdania.

Systemy informatyczne oraz procesy finansowo-księgowe

Spółki Grupy TAURON prowadzą księgi rachunkowe stanowiące podstawę przygotowania sprawozdań finansowych w komputerowych systemach finansowo-księgowych klasy ERP. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego następuje przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych.

W spółkach Grupy TAURON funkcjonują rozwiązania informatyczne i organizacyjne zabezpieczające kontrolę dostępu do systemu finansowo-księgowego oraz zapewniające należytą ochronę i archiwizację ksiąg rachunkowych. Dostęp do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla upoważnionych pracowników.

Spółki Grupy TAURON stosują własne procedury regulujące przebieg procesów finansowo- księgowych. Spółka jest w trakcie prac mających na celu ujednolicenie procesów finansowo-księgowych w Grupie TAURON. Od 2013 r. następuje stopniowe wydzielanie funkcji rachunkowości z poszczególnych spółek Grupy TAURON i wcielanie ich do jednego podmiotu zajmującego się obsługą finansowo-księgową Grupy TAURON.

Audyt wewnętrzny

W spółce funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego celem jest planowanie i realizacja zadań audytowych między innymi o charakterze doradczym, a także wykonywanie zleconych kontroli doraźnych. Sposoby i zasady jego realizowania określa Regulamin Audytu Wewnętrznego w Grupie TAURON oraz zasady współpracy obowiązujące w poszczególnych spółkach Grupy TAURON. Realizując funkcję audytu wewnętrznego, spółka kieruje się Kodeksem Etyki i Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

Poddawanie sprawozdań finansowych spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON badaniu lub przeglądom przez niezależnego biegłego rewidenta

Roczne sprawozdania finansowe spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy TAURON podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Półroczne sprawozdania finansowe spółki oraz półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy TAURON podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. W 2013 r. spółka wybrała jeden podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dla istotnych spółek Grupy TAURON oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2013-2015.

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki oraz Grupy TAURON

Uchwałą Rady Nadzorczej spółki nr 343/II/2010 przyjęto zasadę zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki oraz Grupy TAURON przynajmniej raz na 5 lat obrotowych. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonywać te czynności po upływie dwóch lat obrotowych.