Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających, według stanu na 31 grudnia 2013 r. i dzień  publikacji Raportu Rocznego za 2013 r. bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji spółki.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Lp.AkcjonariuszeLiczba posiadanych akcjiProcentowy udział w kapitale zakładowymLiczba posiadanych głosówProcentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1 Skarb Państwa* 526 848 384 30,06 proc. 526 848 384 30,06 proc.
2 KGHM** 182 110 566 10,39 proc. 182 110 566 10,39 proc.
3 ING Otwarty Fundusz Emerytalny*** 88 742 929 5,06 proc. 88 742 929 5,06 proc.

* Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z 28 lutego 2013 r.
** Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z 23 marca 2011 r.
*** Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z 28 grudnia 2011 r.