Wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży

W 2013 r. Grupa TAURON wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 19,1 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 22,7 proc. Najważniejszą przyczyną spadku przychodów jest zmiana modelu handlu energią elektryczną wytwarzaną przez Grupę. W 2012 r. większość energii sprzedawano przez giełdę, natomiast w 2013 r. istotnie zredukowano sprzedaż energii poza Grupę na rzecz sprzedaży dokonywanej bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy, która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu.

Wzrost przychodów zanotowano w segmentach Ciepło (o 4,6 proc.) oraz Obsługa Klienta (o 45,5 proc.). Z uwagi na niższe ceny węgla spadły przychody w segmencie Wydobycie. Spadek odnotowano również w segmencie Wytwarzanie (w wyniku braku rekompensat z tytułu rozwiązania tzw. kontraktów długoterminowych (KDT) oraz niższych cen sprzedaży energii elektrycznej i kolorowych certyfikatów). Przychody zbliżone do osiągniętych w 2012 r. osiągnęły segmenty: Dystrybucja, Sprzedaż i OZE.

Przychody ze sprzedaży

 201120122013
w mld zł 20,7 24,8 19,1

przychody ze sprzedaży

EBITDA

Raportowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy TAURON wyniósł w 2013 r. 3,66 mld wobec 3,85 mld zł osiągniętych w 2012 r. Co istotne, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów, rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2) jej wartość wyniosłaby 4,27 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do skorygowanej – porównywalnej – EBITDA za 2012 r. o prawie 30 proc.

Wraz ze wzrostem skali działalności rosła marża EBITDA - w 2013 r. wyniosła 19,1 proc. wobec 15,6 proc. osiągniętych w 2012 r. EBITDA wzrosła w większości segmentów działalności Grupy. Pod względem wartości największe przyrosty odnotowano w segmentach Sprzedaż (EBITDA zwiększyła się o 88 proc.) oraz Dystrybucja (wzrost EBITDA o 13 proc.). Jedynym segmentem, który zanotował znaczący spadek EBITDA rok do roku, był segment Wytwarzanie. Podstawowe przyczyny pogorszenia wyniku to zdarzenia jednorazowe w postaci odpisu związanego z utratą wartości aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów, utworzenie rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2 oraz brak przychodów związanych z rekompensatami z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych.

EBITDA

 201120122013
w mld zł 3,06 3,85 3,66

ebitda

Wynik netto

Zysk netto Grupy TAURON w 2013 r. wyniósł 1,35 mld zł i był o ok. 13 proc. niższy niż rok wcześniej. 97 proc. zysku netto za 2013 r. przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej – TAURON Polska Energia SA.

Zysk netto Grupy TAURON

 201120122013
w mld zł 1,27 1,55 1,35

zysk netto

Bilans I NAKŁADY INWESTYCYJNE

Według stanu na koniec grudnia 2013 r. suma bilansowa Grupy TAURON osiągnęła poziom 32,4 mld wobec 31,3 mld zł na koniec 2012 r., co stanowi wzrost o ponad 3 proc. W 2013 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 3,78 mld zł i były wyższe o ok. 9 proc. od poniesionych w 2012 r. Wyższy poziom inwestycji to efekt intensyfikacji inwestycji strategicznych w Obszarach: Wytwarzanie, Ciepło, OZE i Dystrybucja.

Zadłużenie

Na koniec grudnia 2013 r. zadłużenie finansowe netto Grupy TAURON wyniosło około 5,23 mld zł wobec około 4,54 mld zł na koniec grudnia 2012 r. Niewielki wzrost zanotował także wskaźnik dług netto/EBITDA – do 1,43 z 1,18 w roku 2012. Należy podkreślić, że wskaźnik zadłużenia nadal pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie.

Przepływy pieniężne

Łączne przepływy netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Grupy TAURON w 2013 r. były ujemne i wyniosły (350,5 mln zł) w porównaniu z dodatnimi przepływami w wysokości 385,8 mln zł zanotowanymi w 2012 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły ok. 4,1 mld zł, natomiast przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne (4,2 mld zł) ze względu na realizowany program inwestycyjny.

Charakter poszczególnych strumieni pieniężnych wskazuje na rozwój firmy – ponoszone wydatki inwestycyjne są finansowane ze środków operacyjnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania.

Program obligacji

W lipcu 2013 r. TAURON Polska Energia podpisał umowę z grupą banków dotyczącą programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Umowa została zawarta na okres trzech lat, a środki pozyskane z obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON. Również w lipcu 2013 r. pomiędzy spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostały podpisane umowy składające się na program emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. Na 31 grudnia 2013 r. dostępne środki finansowe w ramach programów obligacji wynosiły 3,75 mld zł.

Na koniec 2013 r. łączne zadłużenie TAURON z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 4,3 mld zł. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowiły obligacje wyemitowane w grudniu 2011 r. w celu pozyskania środków na sfinansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfall AB o wartości 3,3 mld zł.

Rating

TAURON Polska Energia posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. W czerwcu 2013 r. Fitch podtrzymał rating dla Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. W opinii Fitch potwierdzenie ratingu odzwierciedla wiodącą pozycję Grupy TAURON w segmencie dystrybucji energii elektrycznej oraz silną pozycję w segmencie wytwarzania.