Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych