9.11. Pochodne instrumenty finansowe

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami kursów walut Grupa zawiera terminowe kontrakty walutowe typu forward.

Grupa zawiera również transakcje terminowe typu forward i futures na zakup i sprzedaż uprawnień do emisji zanieczyszczeń i energii. Transakcje zawierane i utrzymywane w celu zabezpieczenia własnych potrzeb są wyłączone z zakresu MSR 39. Transakcje zawierane i utrzymywane w celach spekulacyjnych spełniają definicję instrumentu finansowego i zgodnie z MSR 39 podlegają wycenie na dzień bilansowy.

Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane w wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych Grupa korzysta z finansowych instrumentów pochodnych typu swap procentowych (Interest Rate Swap), o czym szerzej w nocie 9.12.