46.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w kwocie 3 933 673 tysiące złotych związane są w głównej mierze z zakupem w okresie roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 499 389 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 14 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skorygowanym o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych z wyłączeniem podatku VAT w kwocie 243 434 tysiące złotych.

Zaliczka na zakup akcji jednostki zależnej

Wydatki z tytułu zaliczki na zakup akcji jednostki zależnej w kwocie 232 500 tysięcy złotych związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą środków pieniężnych na poczet nabycia akcji Południowego Koncernu Węglowego S.A. (obecnie TAURON Wydobycie S.A.) co zostało szerzej opisane w notach 18 oraz 48 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Udzielenie pożyczek

W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku miały miejsce wydatki inwestycyjne związane z udzieleniem pożyczek spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w łącznej kwocie 108 800 tysięcy złotych przez jednostkę dominującą, co zostało szerzej opisane w nocie 17 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.