44.2. Ryzyko związane z płynnością

Grupa utrzymuje równowagę pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, obligacje oraz umowy leasingu finansowego. Takie wykorzystanie źródeł finansowania pozwala na zarządzanie ryzykiem płynności i skutecznie minimalizuje jego negatywne skutki materializacji.

W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności Grupa TAURON podobnie jak w poprzednim roku stosowała mechanizm cash poolingu. Cash pooling, niezależnie od środków gromadzonych przez poszczególnych uczestników, jest powiązany z elastyczną linią kredytową w postaci kredytu w rachunku bieżącym, której wysokość wynosi 300 000 tysięcy złotych.

Tabele poniżej przedstawiają zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

poniżej 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcyod 1 roku do 2 latod 2 lat do 3 latod 3 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 196 034 290 955 1 650 656 3 298 496 359 208 735 146 6 530 495
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 036 868 436 - - - - 1 037 304
Zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 665 768 - - - - - 665 768
Instrumenty pochodne (zobowiązania) - 73 358 55 036 32 537 - - 160 931
Inne zobowiązania finansowe 302 870 17 595 6 374 808 542 103 328 292
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 711 11 616 24 488 9 900 27 230 25 78 970
Udzielone gwarancje i podobne 3 796 - - - - - 3 796
Razem 2 211 047 393 960 1 736 554 3 341 741 386 980 735 274 8 805 556

Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

poniżej 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcyod 1 roku do 2 latod 2 lat do 3 latod 3 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 155 974 409 539 428 552 1 674 475 3 424 366 587 190 6 680 096
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 398 390 629 - - - - 1 399 019
Zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 966 768 - - - - - 966 768
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 552 40 072 55 811 53 215 41 568 - 191 218
Inne zobowiązania finansowe 244 865 17 797 5 393 1 509 545 443 270 552
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 903 9 579 14 657 20 467 6 646 26 56 278
Udzielone gwarancje i podobne 1 898 - - - - - 1 898
Razem 2 773 350 477 616 504 413 1 749 666 3 473 125 587 659 9 565 829