44. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Grupa Kapitałowa świadomie i w sposób odpowiedzialny zarządza ryzykiem finansowym w oparciu o opracowaną i przyjętą do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym w Grupie TAURON, będącym zbiorem zasad i standardów zgodnych z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Polityka zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym określa strategię zarządzania ryzykiem finansowym w obszarze ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej. Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczenie do poziomu akceptowalnego przez Grupę niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych na przepływy pieniężne Grupy. Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest ograniczenie do poziomu akceptowalnego przez Grupę niekorzystnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na przepływy pieniężne oraz minimalizacja kosztów finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. W roku 2013 i 2012 w ramach zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej Grupa zawierała transakcje instrumentami pochodnymi typu forwardy walutowe (nota 44.3.2.) i swap procentowy (IRS) (nota 27.5).

Polityka zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym oraz zasady rachunkowości zabezpieczeń odnoszą się do ryzyka przepływów pieniężnych, nie obejmują one swoim zakresem ryzyka wartości godziwej ze względu na niską jego istotność dla Grupy. Zasady rachunkowości zabezpieczeń spółek z Grupy Kapitałowej dotyczące instrumentów pochodnych zostały omówione w nocie 9.12.

Ponadto, w Grupie TAURON została wdrożona Polityka zarządzania płynnością finansową w Grupie TAURON. Dzięki wdrożonej polityce, opartej m.in. na precyzyjnej cotygodniowej aktualizacji planów finansowych, analizach scenariuszowych oraz analizach porównawczych następuje optymalizacja zarządzania pozycją płynnościową Grupy TAURON i tym samym zmniejsza się ryzyko utraty płynności.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym opisano w punkcie 3.8.2. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych, na które narażona jest Grupa TAURON w ramach prowadzonej działalności:

  • ryzyko kredytowe;
  • ryzyko płynności;
  • ryzyko rynkowe, w tym głównie:
    • ryzyko zmian stóp procentowych;
    • ryzyko zmian kursów walutowych;                      
    • ryzyko zmian cen surowców i towarów.