43.4. Opis istotnych pozycji w ramach poszczególnych kategorii instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Na dzień 31 grudnia 2013 roku aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmowały głównie udziały w następujących spółkach:

  • 35 694 tysiące złotych udziałów w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.;
  • 32 690 tysięcy złotych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach;
  • 15 028 tysięcy złotych udziałów w Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.

Pożyczki i należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności zostały szerzej opisane w nocie 22 oraz nocie 44.1.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pożyczki długoterminowe w wysokości 189 310 tysięcy złotych obejmują pożyczkę udzieloną Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A wraz z należnymi odsetkami, co zostało szerzej opisane w nocie 17 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktywa finansowe wyłączone z zakresu MSR 39

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała wspólne przedsięwzięcia rozliczane metodą praw własności, którymi są:

  • spółka celowa Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. - 32 064 tysiące złotych. Udziałowcami w spółce są TAURON Wytwarzanie S.A. wraz z KGHM Polska Miedź S.A., które posiadają po 50% udziałów w kapitale i organie stanowiącym spółki.
  • spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. – 12 334 tysiące złotych. Udziałowcami w spółce są TAURON Wytwarzanie S.A. wraz z PGNiG Energia S.A., które posiadają po 50% udziałów w kapitale i organie stanowiącym spółki.

Inwestycje powyższe zostały szerzej opisana w nocie 17 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W kategorii aktywów finansowych wyłączonych z MSR 39 Grupa prezentuję zaliczkę na zakup akcji spółki zależnej Południowy Koncern Węglowy S.A. (obecnie TAURON Wydobycie S.A.), co zostało szerzej opisane w nocie 18 i 48 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji zostały szerzej opisane w nocie 31 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobowiązania z tytułu gwarancji, factoringu i wyłączone z zakresu MSR 39

W ramach zobowiązań finansowych wyłączonych z zakresu MSR 39 Grupa wykazuje zobowiązania z tytułu leasingu. Wzrost zobowiązania wynika z połączenia jednostki dominującej z PKE Broker Sp. z o.o., o czym szerzej w notach 30 i 32.2. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Instrumenty pochodne zabezpieczające (zobowiązania)

Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami zostały szczegółowo opisane w nocie 27.5.