43.2. Hierarchia wartości godziwej

Poziomy hierarchii wartości godziwej dla instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku prezentuje poniższa tabela.

Stan na 31 grudnia 2013Stan na 31 grudnia 2012
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPoziom 1Poziom 2Poziom 1Poziom 2
Aktywa
Udziały i akcje - - 6 -
Instrumenty pochodne - towarowe 34 - 466 -
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 2 429 - 2 388 -
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 1 890 - 1 425 -
Zobowiązania
Instrumenty pochodne - towarowe 40 - - -
Instrumenty pochodne - walutowe - 1 129 - 552
Instrumenty pochodne IRS - 159 762 - 190 666

Metoda wyceny wartości godziwej powyższych instrumentów finansowych została opisana w nocie 10 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.