43.1. Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych

Stan na 31 grudnia 2013Stan na 31 grudnia 2012
KATEGORIE I KLASY AKTYWÓW FINANSOWYCHwartość bilansowawartość godziwawartość bilansowawartość godziwa
1 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 34 34 472 472
Udziały i akcje (krótkoterminowe) - - 6 6
Instrumenty pochodne 34 34 466 466
2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 129 622 4 319 156 974 3 813
Udziały i akcje (długoterminowe) 109 459 - 148 222 -
Udziały i akcje (krótkoterminowe) 15 844 - 4 939 -
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 2 429 2 429 2 388 2 388
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 1 890 1 890 1 425 1 425
3 Pożyczki i należności 2 375 529 - 3 190 115 -
Należności z tytułu dostaw i usług 1 863 151 - 2 199 577 -
Lokaty i depozyty 30 831 - 26 219 -
Pożyczki udzielone 189 310 - 117 813 -
Inne 292 237 - 846 506 -
4 Aktywa finansowe wyłączone z zakresu MSR 39 276 898 - 51 986 -
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 44 398 - 51 986 -
Zaliczka na poczet nabycia akcji 232 500 - - -
5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 636 909 - 1 030 929 -
Razem aktywa finansowe,
w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
3 418 992 4 430 476
Aktywa trwałe 631 564 357 430
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 44 398 51 986
Pozostałe aktywa finansowe 587 166 305 444
Aktywa obrotowe 2 787 428 4 073 046
Należności z tytulu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 134 641 3 036 695
Pozostałe aktywa finansowe 15 878 5 422
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 636 909 1 030 929

Stan na 31 grudnia 2013Stan na 31 grudnia 2012
KATEGORIE I KLASY ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCHwartość bilansowawartość godziwawartość bilansowawartość godziwa
1 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 169 1 169 552 552
Instrumenty pochodne 1 169 1 169 552 552
2 Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 7 816 529 - 8 146 211 -
Kredyty i pożyczki preferencyjne 63 986 - 99 100 -
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 1 327 012 - 979 372 -
Kredyty w rachunku bieżącym 93 645 - 129 566 -
Wyemitowane obligacje 4 300 522 - 4 301 834 -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 037 304 - 1 399 019 -
Pozostałe zobowiązania finansowe 143 413 - 82 459 -
Zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 665 768 - 966 768 -
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 170 706 - 161 150 -
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 14 173 - 26 943 -
3 Zobowiązania z tytułu gwarancji, factoringu i wyłączone z zakresu MSR 39 78 970 - 56 278 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 78 970 - 56 278 -
4 Instrumenty pochodne zabezpieczające (zobowiązania) 159 762 159 762 190 666 190 666
Razem zobowiązania finansowe,
w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
8 056 430 8 393 707
Zobowiązania długoterminowe 5 657 575 5 423 162
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 5 500 532 5 222 882
Zobowiązania z tytłu leasingu finansowego 61 643 41 796
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 7 827 7 890
Instrumenty pochodne 87 573 150 594
Zobowiązania krótkoterminowe 2 398 855 2 970 545
Bieżąca część kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 284 633 286 990
Bieżąca część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 17 327 14 482
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 2 023 537 2 628 449
Instrumenty pochodne 73 358 40 624

Dla kategorii instrumentów finansowych, które na dzień bilansowy nie są wyceniane w wartości godziwej, Grupa nie ujawnia wartości godziwej ze względu na fakt, że wartość godziwa tych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z następujących powodów:

  • w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny;
  • instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

Grupa nie ujawnia również wartości godziwej dla udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach, zaklasyfikowanych w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów wyłączonych z zakresu MSR 39. Grupa nie jest w stanie wiarygodnie ustalić wartości godziwej posiadanych udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach. Na dzień bilansowy udziały i akcje w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, a udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach zgodnie z polityką rachunkowości są wyceniane metodą praw własności pomniejszone o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.