42.2. Transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa

Głównym akcjonariuszem Grupy jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z tym spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane.

Łączna wartość transakcji ze spółkami Skarbu Państwa została przedstawiona w tabeli poniżej.

Przychody i koszty

 Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Przychody 2 434 500   2 440 950  
Koszty*  (2 999 239)  (4 190 473) 

* pozycja obejmuje koszty ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Należności i zobowiązania

 Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Należności  227 363   302 588  
Zobowiązania  365 673   588 194  

Spośród spółek Skarbu Państwa największymi klientami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w roku 2013 byli KGHM Polska Miedź S.A, PSE S.A, PKP Energetyka S.A., Kompania Węglowa S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o. Łącznie sprzedaż do powyższych kontrahentów wyniosła 62% wielkości przychodów zrealizowanych w transakcjach ze spółkami Skarbu Państwa. Największe transakcje zakupu Grupa dokonała od PSE S.A. i Kompanii Węglowej S.A. Zakupy od powyższych kontrahentów stanowiły 74% wartości zakupów od spółek Skarbu Państwa w roku 2013.

Spośród spółek Skarbu Państwa największymi klientami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w roku 2012 byli KGHM Polska Miedź S.A, PKP Energetyka S.A., PSE Operator S.A.  oraz Kompania Węglowa S.A. Łącznie sprzedaż do powyższych kontrahentów wyniosła 68% wielkości przychodów zrealizowanych w transakcjach ze spółkami Skarbu Państwa. Największe transakcje zakupu Grupa dokonała od PSE Operator S.A. i Kompanii Węglowej S.A. Zakupy od powyższych kontrahentów stanowiły 76% wartości zakupów od spółek Skarbu Państwa w roku 2012.

Grupa Kapitałowa dokonuje istotnych transakcji na rynkach energii za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostki te zajmują się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zdecydowano aby nie traktować dokonywanych za ich pośrednictwem transakcji zakupu i sprzedaży jako transakcji z podmiotami powiązanymi.

Transakcje ze spółkami Skarbu Państwa dotyczą głównie działalności operacyjnej Grupy i dokonywane są na warunkach rynkowych.