41. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań

W celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań Grupa stosuje wiele form zabezpieczeń. Do najpowszechniejszych należą hipoteki, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia i umowy leasingowe na nieruchomościach oraz innych rzeczowych aktywach trwałych, ale również na należnościach, czy też blokady środków pieniężnych. Wartość bilansową składników majątku stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań na poszczególne dni bilansowe przedstawia poniższa tabela.

Wartość bilansowa aktywów stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Nieruchomości 232 851 728 953
Urządzenia techniczne i maszyny 46 291 50 231
Środki transportu 450 950
Środki pieniężne 5 121 20 796
Pozostałe - 437
Razem wartość aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań 284 713 801 367

W związku z całkowitą spłatą w grudniu 2012 roku przez TAURON Wytwarzanie S.A. pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w roku 2013 nastąpiło zwolnienie zabezpieczenia na nieruchomości w wysokości 528 000 tysięcy złotych.

Opis innych form zabezpieczeń spłaty zobowiązań

Grupa stosuje również inne formy zabezpieczeń spłaty zobowiązań niż zabezpieczenia na majątku wymienione powyżej, wśród których na dzień 31 grudnia 2013 roku najistotniejsze pozycje stanowią zabezpieczenia następujących umów zawartych przez jednostkę dominującą:

Programy emisji obligacji

Spółka w ramach programu emisji obligacji z dnia 16 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi aneksami złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji:

 • do kwoty 1 560 000 tysięcy złotych do dnia 31 grudnia 2016 roku – dotyczy wyemitowanych Transz A i B;
 • do kwoty 6 900 000 tysięcy złotych do dnia 31 grudnia 2018 roku – dotyczy wyemitowanej Transzy C oraz Transz D i E, które do dnia bilansowego nie zostały wyemitowane.

W celu zabezpieczenia umowy zawartej w dniu 31 lipca 2013 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na program emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 000 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 31.2. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 500 000 tysięcy złotych do dnia 20 grudnia 2029 roku.

Umowa ramowa zawarta z PKO Bankiem Polskim S.A. na gwarancje bankowe

W celu zabezpieczenia umowy ramowej zawartej z PKO Bankiem Polskim S.A. na gwarancje bankowe TAURON Polska Energia S.A. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 125 000 tysięcy złotych z maksymalnym terminem wykonalności 31 grudnia 2017 roku. Dodatkowym zabezpieczeniem tej umowy jest pełnomocnictwo do rachunku bankowego w banku PKO Bank Polski S.A. Na dzień 31 grudnia 2013 roku maksymalna kwota ustalonego limitu gwarancji wynosi 100 000 tysięcy złotych. Termin obowiązywania umowy to 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ramach powyższej umowy PKO Bank Polski S.A. na zlecenie Spółki wystawił gwarancje bankowe na zabezpieczenie zobowiązań spółek zależnych od TAURON Polska Energia S.A. na łączną kwotę 4 996 tysięcy złotych oraz na zabezpieczenie realizowanych przez Spółkę transakcji:

 • do kwoty 25 000 tysięcy złotych - gwarancja dla Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z terminem obowiązywania do 30 stycznia 2014 roku. W tym dniu gwarancja wygasła;
 • do kwoty 1 000 tysięcy euro (4 147 tysięcy złotych) - gwarancja dla CAO Central Allocation Office GmbH obowiązująca do 3 lutego 2015 roku.

Umowa zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na gwarancje bankowe dla Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

W maju 2013 roku pomiędzy Spółką a bankiem Bank Zachodni WBK S.A. została zawarta umowa o limit na gwarancje bankowe do wysokości 150 000 tysięcy złotych, których beneficjentem jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Zabezpieczeniem tej umowy jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 187 500 tysięcy złotych z maksymalnym terminem wykonalności 6 maja 2016 roku.

W ramach tej umowy na zlecenie Spółki bank wystawił gwarancje bankowe, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 150 000 tysięcy złotych, z terminem obowiązywania do 30 stycznia 2014 roku. Po wygaśnięciu wspomnianych gwarancji bank wystawił gwarancje na łączna wartość 125 000 tysięcy złotych z terminem obowiązywania 30 kwietnia 2014 roku.

Umowy kredytów w rachunku bieżącym

Zabezpieczeniem umów kredytu w rachunku bieżącym TAURON Polska Energia S.A. są pełnomocnictwa do rachunków bankowych, na dzień 31 grudnia 2013 roku:

 • do kwoty 300 000 tysięcy złotych - kredyt w banku Polska Kasa Opieki S.A. (finansowanie w ramach umowy cash pool);
 • do kwoty 26 500 tysięcy euro (109 901 tysięcy złotych) – kredyt w banku NORDEA Bank Finland plc.

Dla zabezpieczenia kredytu otrzymanego z banku Polska Kasa Opieki S.A. Spółka złożyła również oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 360 000 tysięcy złotych, z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2017 roku.

Pozostałe zabezpieczenia spłaty zobowiązań w Grupie

Pozostałe istotne zabezpieczenia spłaty zobowiązań w Grupie TAURON na dzień 31 grudnia 2013 roku:

 • Weksle in blanco wystawione przez TAURON Polska Energia S.A. celem zabezpieczenia umów pożyczek udzielonych spółkom zależnym TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło S.A. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – na dzień 31 grudnia 2013 roku łącznie 71 180 tysięcy złotych;
 • Zabezpieczenie kredytu TAURON Dystrybucja S.A. poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy do wysokości niespłaconego kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami banku – na dzień 31 grudnia 2013 roku 24 524 tysiące złotych;
 • Weksle in blanco wystawione przez TAURON Dystrybucja S.A. w celu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktów oraz zawartych umów przez spółkę, w tym na dofinansowania prowadzonych projektów - na dzień 31 grudnia 2013 roku łącznie 120 971 tysięcy złotych;
 • Weksle in blanco wystawione przez TAURON Ciepło S.A. w łącznej wysokości 61 896 tysięcy złotych wystawione w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • Elektrociepłownia Tychy S.A. (obecnie TAURON Ciepło S.A.) celem zabezpieczenia umowy leasingu zwrotnego zawartej w 2007 roku wystawiła weksel in blanco na kwotę 92 383 tysiące złotych. Dodatkowe zabezpieczenie tej umowy stanowią cesja wierzytelności, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, hipoteka na nieruchomościach i urządzeniach technicznych i maszynach oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi;
 • W związku z połączeniem Spółki ze spółką PKE Broker Sp. z o.o. TAURON Polska Energia S.A. jako następca prawny PKE Broker Sp. z o.o. stała się podmiotem umowy leasingu, o którym szerzej w nocie 32.2. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązanie z tytułu leasingu wynosiło 35 946 tysięcy złotych. Zabezpieczeniem tej umowy są: dwa weksle in blanco, cesja wierzytelności oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
 • Celem zabezpieczenia transakcji Spółki na Towarowej Giełdzie Energii S.A. spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. udzieliła poręczenia na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) za zobowiązania TAURON Polska Energia S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. do wysokości 45 000 tysięcy złotych oraz dokonano blokady uprawnień do emisji EUA w Rejestrze KRUE, stanowiących własność TAURON Wytwarzanie S.A. w ilości 8 739 tysięcy ton. Termin obowiązywania poręczenia to 31 marzec 2014 rok.

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie przyszłych kosztów likwidacji wchodzące w skład Grupy przedsiębiorstwa górnicze tworzą Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych. Informacje na ten temat przedstawiono w nocie 37.