35.2. Bierne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu niewykorzystanych urlopów 41 451 32 837
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu premii 133 125 171 832
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kosztów badania sprawozdań finansowych 509 635
Opłaty z tytułu ochrony środowiska 2 245 1 905
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów 7 111 10 420
Razem 184 441 217 629