35.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 392 861 428 395
Darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 104 771 116 797
Dotacje otrzymane inne niż rządowe 250 54
Otrzymane dopłaty na nabycie środków trwałych 1 840 4 012
Opłaty przyłączeniowe 285 327 306 343
Pozostałe rozliczenia przychodów 673 1 189
Dotacje rządowe, w tym: 330 824 262 489
Otrzymane dopłaty w ramach funduszy europejskich 219 452 142 365
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 9 400 9 880
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 101 972 110 244
Razem, w tym: 723 685 690 884
Długoterminowe 668 487 639 643
Krótkoterminowe 55 198 51 241

Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych obejmują głównie dotacje rządowe na inwestycje początkowe w kopalniach węgla kamiennego w wysokości 26 802 tysiące złotych otrzymane przez TAURON Wydobycie S.A. oraz wycenę kredytów preferencyjnych do wartości rynkowej w kwocie 39 098 tysięcy złotych otrzymanych przez TAURON Wytwarzanie S.A. i 3 856 tysięcy złotych otrzymanych przez TAURON Ciepło S.A.

Wzrost otrzymanych dopłat na nabycie środków trwałych wykazanych w ramach dotacji rządowych związany jest w główniej mierze z pozyskaniem środków w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w segmentach Wytwarzanie, Dystrybucja oraz Ciepło.