34.2. Opis istotnych tytułów rezerw

Opis szacunku rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji gazów oraz z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii przedstawiono w nocie 10 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Opis szacunku rezerwy na koszty likwidacji zakładów górniczych przedstawiono w nocie 37 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

34.2.1 Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Spółki Grupy tworzą rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze. Spółki nie tworzą rezerw na potencjalne niezgłoszone roszczenia właścicieli gruntów o nieuregulowanym stanie korzystania z tych gruntów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku rezerwa z tego tytułu wynosiła 104 827 tysięcy złotych.  W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku Grupa:

  • utworzyła rezerwę w kwocie 40 358 tysięcy złotych, z czego 39 263 tysiące złotych odniosła w pozostałe koszty operacyjne, a kwotę 1 095 tysięcy złotych w koszty finansowe,
  • rozwiązała rezerwę w kwocie 8 530 tysięcy złotych, z czego 8 297  tysięcy złotych odniosła w pozostałe przychody operacyjne a 233 tysiące złotych w przychody finansowe.

W 2012 roku podmiot trzeci wystąpił wobec TAURON Ciepło S.A. z roszczeniami z tytułu uregulowania stanów prawnych sieci przebiegających przez jego nieruchomości. Spółka kwestionuje zarówno samą wysokość roszczenia, jak i uznanie przez roszczącego prawa do potrącenia z bieżącymi zobowiązaniami wobec spółki z tytułu dostaw ciepła. Takie stanowisko spółki potwierdzone zostało w nieprawomocnym wyroku SOKIK-u przeciwko temu podmiotowi w zakresie prawa do wstrzymania dostaw ciepła w chwili wystąpienia zaległości w opłatach. W konsekwencji spółka wystąpiła na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia bieżących roszczeń wobec dłużnika, gdzie w dalszym toku procesu zostanie ustalona finalna całkowita kwota roszczenia pozwanego z tytułu uregulowania korzystania z nieruchomości. Zarząd spółki szacuje, iż spór sądowy prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty w roku 2014. W związku z toczącym się sporem, mając na uwadze przyjętą politykę rachunkowości, rozpoznana została rezerwa na szacowane koszty powyższego roszczenia. Mając na uwadze toczący się spór sądowy, uwzględniając zapisy MSR 37.92 Grupa nie ujawnia wszystkich informacji związanych z ww. kwestią, a wymaganych przez MSR 37.

34.2.2 Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych

W segmencie Wytwarzanie tworzona jest rezerwa na koszty związane z rekultywacją składowisk popiołów. Saldo rezerwy na dzień:

  • 31 grudnia 2013 roku wynosi 46 546 tysięcy złotych;
  • 31 grudnia 2012 roku  wynosiło 46 512 tysięcy złotych. 

Spółki z segmentu Odnawialne źródła energii rozpoznały na dzień bilansowy rezerwę na koszty związane z demontażem farm wiatrowych po zakończeniu ich użytkowania. Saldo rezerwy na dzień:

  • 31 grudnia 2013 roku wynosi 39 693 tysiące złotych;
  • 31 grudnia 2012 roku  wynosiło 12 075 tysięcy złotych. 

Ze w względu na istnienie prawnego obowiązku likwidacji środków trwałych po ich okresie użytkowania w segmencie Wytwarzanie utworzono rezerwę na przewidywane przyszłe koszty, które będą niezbędne do poniesienia dla wypełnienia tego obowiązku. Saldo rezerwy na dzień:

  • 31 grudnia 2013 roku wynosi 10 041 tysięcy złotych;
  • 31 grudnia 2012 roku  wynosiło 9 483 tysiące złotych. 

34.2.3 Rezerwa na spory sądowe, roszczenia i pozostałe rezerwy

Rezerwa na postępowania przed UOKiK

W odniesieniu do spółki z segmentu Dystrybucja toczą się postępowania antymonopolowe prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania dotyczą zarzutów nadużywania pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 12 września 2013 roku zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymujący ostatecznie w mocy treść decyzji Prezesa UOKiK. Na tej podstawie we wrześniu 2013 roku wykorzystano rezerwę na zapłatę kary pieniężnej w kwocie 4 274 tysiące złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje postępowanie dotyczące kary pieniężnej w kwocie 7 302 tysiące złotych nałożonej przez Prezesa UOKiK i tyle wynosi utworzona na dzień bilansowy rezerwa. Na dzień 31 grudnia 2012 roku rezerwa z tego tytułu wynosiła 11 576 tysięcy złotych.

Rezerwa na roszczenia od ArcellorMittal Poland S.A.

Rezerwa na roszczenia od ArcellorMittal Poland S.A. wynosi 7 200 tysięcy złotych i nie uległa zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Rezerwa na podatek od nieruchomości

W segmencie Dystrybucja w roku 2013 została utworzona rezerwa na podatek od nieruchomości w wysokości 12 000 tysięcy złotych.

W Segmencie Wydobycie rezerwa na podatek  od nieruchomości od budowli usytuowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych wraz z odsetkami wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 roku 2 862 tysiące złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku – 2 410 tysięcy złotych).