33.2. Rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Zmiana stanu rezerw na programy dobrowolnych odejść, rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

Programy dobrowolnych odejść w segmentach operacyjnych
WytwarzanieDystrybucjaCiepłoObsługa KlientaRazem
Bilans otwarcia 47 396 23 211 - 9 549 80 156
Utworzenie 8 628 14 370 678 - 23 676
Rozwiązanie - - - - -
Wykorzystanie (27 915) (19 997) - (1 367) (49 279)
Pozostałe zmiany - - - - -
Bilans zamknięcia 28 109 17 584 678 8 182 54 553
Rezerwy krótkoterminowe 14 904 17 584 678 8 182 41 348
Rezerwy długoterminowe 13 205 - - - 13 205

Zmiana stanu rezerw na programy dobrowolnych odejść, rok zakończony 31 grudnia 2012 roku (dane przekształcone)

Programy dobrowolnych odejść w segmentach operacyjnych
WytwarzanieDystrybucjaObsługa KlientaRazem
Bilans otwarcia 5 719 29 553 - 35 272
utworzenie 47 684 33 426 9 549 90 659
rozwiązanie (545) (1 422) - (1 967)
wykorzystanie (5 462) (38 811) - (44 273)
pozostałe zmiany - 465 - 465
Bilans zamknięcia 47 396 23 211 9 549 80 156
Rezerwy krótkoterminowe 18 889 23 211 6 353 48 453
Rezerwy długoterminowe 28 507 - 3 196 31 703

W Grupie prowadzone są programy dobrowolnych odejść („PDO”):

  • W segmencie Wytwarzanie kontynuowane jest Porozumienie w sprawie Obniżenia Kosztów Pracy zawarte w dniu 28 marca 2012 roku. Od początku obowiązywania Porozumienia do dnia 31 grudnia 2013 roku skorzystało z niego 990 osób. Stan rezerwy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi  28 109 tysięcy złotych. W ramach tej rezerwy 36 tysięcy złotych stanowi rezerwa na koszty wynikające z Porozumienia w sprawie likwidacji Elektrowni Halemba.
    Na dzień 31 grudnia 2013 roku utworzono rezerwę na przyszłe świadczenia z tytułu PDO dla pracowników w wysokości 8 628 tysięcy złotych. Wypłacone świadczenia wyniosły 27 915 tysięcy złotych. Dodatkowo, w roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku spółka wypłaciła świadczenia w ramach PDO, które bezpośrednio obciążyły wynik finansowy Grupy – 12 836 tysięcy złotych.
  • W segmencie Dystrybucja w roku 2013 kontynuowano programy dobrowolnych odejść wprowadzone w latach wcześniejszych.
    Z tytułu programów ogłoszonych w dniu 18 grudnia 2012 roku w 2013 roku wypłacono 16 120 tysięcy złotych jednorazowych odpraw pieniężnych. W ramach tych programów rozwiązano w 2013 roku umowy o pracę z 205 pracownikami. Realizacja tych programów została zakończona w czerwcu 2013 roku. W 2013 roku realizowane były również wypłaty osobom, które odeszły w 2012 roku. Wypłaty drugiej części raty odpraw z Program Odpraw Kompensacyjnych wyniosły 108 tysięcy złotych, a dla osób, które skorzystały z zakończonych 30 grudnia 2012 roku programów a prawo do wypłat nabyły po maksymalnie półrocznym okresie przebywania na zasiłku dla bezrobotnych (Program Odpraw Przedemerytalnych) wypłacono świadczenia w wysokości 3 048 tysięcy złotych. Dodatkowo, w 2013 roku wypłacone zostały odprawy z programów obowiązujących w ówczesnym TAURON Dystrybucja GZE S.A. dla odchodzących pracowników na łączną kwotę 130 tysięcy złotych.
    W dniu 2 września 2013 roku rozpoczęła się kolejna edycja Programów Dobrowolnych Odejść. Uruchomione zostały trzy programy: Program Wcześniejszych Odejść Emerytalnych (PWOE), Program Odejść Przedemerytalnych (POP), Program Odejść Kompensacyjnych (POK). Pracownicy mogą składać wnioski o skorzystanie z programów do 17 lipca 2014 roku. Na potrzeby realizacji tej edycji zawiązana została rezerwa w kwocie 14 370 tysięcy złotych. W ramach tego programu rozwiązano umowy z 8 pracownikami, wypłacając im jednorazowe odprawy pieniężne na sumę 591 tysięcy złotych.
  • W segmencie Ciepło na dzień bilansowy utworzono rezerwę w wysokości 678 tysięcy złotych. Dodatkowo, w roku 2013 wypłacono świadczenia w ramach PDO w wysokości 1 499 tysięcy złotych, które bezpośrednio obciążyły koszty.
  • W segmencie Obsługa Klienta w roku 2013 wypłacano świadczenia z utworzonej na dzień 31 grudnia 2012 roku rezerwy w związku uruchomieniem programu dobrowolnych odejść z okresem realizacji do 31 grudnia 2014 roku. Program obejmuje Program Odpraw Przedemerytalnych, Program Wcześniejszych Odejść Emerytalnych i Program Odpraw Kompensacyjnych. W roku 2013 z programów skorzystało 35 pracowników, którym wypłacono 1 367 tysięcy złotych.