33. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 1 605 629 1 655 767
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 54 553 80 156
Razem 1 660 182 1 735 923
Krótkoterminowe 162 368 167 704
Długoterminowe 1 497 814 1 568 219