31.2. Wyemitowane obligacje

Salda zobowiązania Grupy z tytułu wyemitowanych obligacji, wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31 grudnia  2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wartość wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2013 roku

tab

Wartość wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2012 roku

tab

Powyższe obligacje zostały wyemitowane przez jednostkę dominującą. Wyemitowane obligacje mają formę zdematerializowaną. Są to obligacje niezabezpieczone, kuponowe o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M powiększonym o stałą marżę. Odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach półrocznych.

Spółka zabezpieczyła część przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami zawierając kontrakty terminowe swap procentowy (IRS), co zostało szerzej opisane w notach 27.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podpisane z bankami umowy nakładają na Spółkę zobowiązania natury prawno-finansowej (kowenanty), stosowane standardowo w tego rodzaju transakcjach. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpił przypadek przekroczenia kowenantów, czyli naruszenia warunków umów.

W dniu 31 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BRE Bankiem S.A. została podpisana umowa („Umowa”) dotycząca programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A. do maksymalnej kwoty 5 000 000 tysięcy złotych. Umowa została zawarta na okres trzech lat liczony od dnia jej zawarcia. Obligacje emitowane w ramach programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji, oprocentowanie będzie ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji. Okres zapadalności obligacji może wynosić od jednego miesiąca do 10 lat.

Jednocześnie w dniu 31 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostały podpisane umowy: gwarancyjna, agencyjna i depozytowa, składające się na program emisji obligacji długoterminowych TAURON Polska Energia S.A. o wartości 1 000 000 tysięcy złotych. Emitowane obligacje będą zdematerializowane, kuponowe i niezabezpieczone. Okres dostępności został określony na dzień 31 grudnia 2015 roku, a obligacje będą wykupowane w okresach rocznych, od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2028 roku, w równych kwotach w wysokości 100 000 tysięcy złotych. Oprocentowanie wyemitowanych obligacji będzie zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR plus stała marża banku. Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwaranta programu (Banku Gospodarstwa Krajowego) do nabywania obligacji emitowanych przez Spółkę.

Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON.

W dniu 24 lutego 2014 roku w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka wyemitowała obligacje o łącznej nominalnej wartości 200 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 48 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.