29. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

 Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Dywidendy wypłacone w okresie    
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (8 047)  (16 434) 
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (350 510)  (543 290) 
Dywidenda wypłacona łącznie (358 557)  (559 724) 

Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie została podjęta decyzja odnośnie propozycji wypłaty dywidendy z zysku roku 2013 przez jednostkę dominującą.

Ograniczenia w wypłacie dywidendy zostały opisane w nocie 27.4. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W dniu 16 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 350 510 tysięcy złotych, co daje 0,20 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku zysku netto, który wyniósł 1 435 188 tysięcy złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 czerwca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 roku. Do dnia bilansowego całość zobowiązania z tytułu dywidendy została spłacona.

W dniu 24 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 543 290 tysięcy złotych, co daje 0,31 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku zysku netto, który wyniósł 1 083 429 tysięcy złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 2 lipca 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2012 roku.

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:

 Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,20   0,31