28. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk na jedną akcję (w złotych)Rok zakończony
 31 grudnia 2013
Rok zakończony
 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,75 0,84
Podstawowy i rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,75 0,84

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję zaprezentowanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Zysk netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 308 318 1 476 392
Zysk netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 308 318 1 476 392
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394