27.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Na początek okresu 493 339 454 897
Zmiana polityki rachunkowości - 306
Na początek okresu (dane przekształcone) 493 339 455 203
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (8 328) (16 870)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 2 683 (14 819)
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (55 772) (1 420)
Odkup udziałów niekontrolujących (2 083) (6 510)
Udział w wyniku jednostek zależnych 38 167 74 407
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń (1 672) 3 348
Na koniec okresu 466 334 493 339