27.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2013 roku

Seria/
emisja
Rodzaj akcjiLiczba akcjiWartość nominalna akcji (w złotych)Wartość serii/emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
Razem 1 752 549 394 8 762 747

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość kapitału podstawowego, liczba akcji oraz wartość nominalna akcji nie uległy zmianie od dnia 31 grudnia 2012 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2013 roku (wg najlepszej wiedzy Spółki)

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość akcjiUdział w kapitale podstawowym (%)Udział w liczbie głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100,00% 100,00%