26. Prawa do emisji dwutlenku węgla

W dniu 1 stycznia 2013 roku rozpoczął się w Unii Europejskiej trzeci okres rozliczeniowy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

W pierwszej i drugiej fazie rozliczeniowej przydział uprawnień oparty był o indywidualne krajowe plany alokacji - w Polsce o krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla, sporządzane w oparciu o kryteria ogólne, ustalone przez Komisję Europejską.

W trzecim okresie rozliczeniowym założeniem jest stworzenie jednej puli uprawnień do emisji w całej UE, która do 2020 roku będzie malała o 1,74% rocznie. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, podstawową formą pozyskiwania uprawnień EUA, w odróżnieniu od dotychczasowych zasad funkcjonowania systemu EU ETS, stały się aukcje uprawnień.  Poszczególne państwa członkowskie UE sprzedadzą za pośrednictwem aukcji ponad 40% przyznanej im puli uprawnień w okresie 2013-2020. Reszta uprawnień zostanie rozdzielona bezpłatnie pomiędzy: energochłonne sektory przemysłu (narażone na zjawisko tzw. ucieczki emisji), pozostałe sektory przemysłu (wg zasady stopniowego odchodzenia od przydziałów bezpłatnych) - na mocy art. 10a Dyrektywy, a także sektor elektroenergetyki w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce, kwalifikujący się do objęcia tzw. derogacjami na mocy art. 10c. ("uprawnienia derogacyjne"). Podstawą przydziału uprawnień derogacyjnych w latach 2013-2020 są poniesione koszty inwestycji, które są warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień.

Grupa TAURON złożyła wnioski o przyznanie uprawnień bezpłatnych na mocy art. 10a oraz uprawnień derogacyjnych, niemniej do 31 grudnia 2013 roku nie zostały one przydzielone.  Z tego względu nie zostały uwzględnione w kalkulacji wysokości rezerwy na poczet umorzenia z tytułu emisji dwutlenku węgla. Zgodnie ze złożonymi wnioskami Grupa ubiega się o przydział 1 275 401 uprawnień z tytułu produkcji ciepła oraz 11 925 960 uprawnień na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.    

Uprawnienia do emisji, pozostałe z poprzedniego okresu rozliczeniowego przypadającego na lata 2008-2012, znajdujące się na rachunkach poszczególnych instalacji spółek, Grupa przeznacza do umorzenia w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Bilans praw do emisji dwutlenku węgla w latach zakończonych 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku 

Bilans uprawnień do emisji CO2Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Uprawnienia na rejestrze na początek roku 25 646 311 26 250 837
Uprawnienia umorzone (emisja poprzedniego roku):
w segmencie Wytwarzanie (17 850 011) (21 334 068)
w segmencie Ciepło (3 977 648) (3 278 177)
Przydział nieodpłatnych uprawnień - 23 958 403
Uprawnienia nabyte na rynku wtórnym 45 991 345 10 103 316
Uprawnienia sprzedane na rynek wtórny (26 243 198) (10 054 000)
Uprawnienia na rejestrze na koniec roku 23 566 799 25 646 311
Uprawnienia przeznaczone do umorzenia za dany rok: (21 667 930)
w segmencie Wytwarzanie (17 843 151)
w segmencie Ciepło (3 824 779)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa ogółem posiadała 23 566 799 jednostek na rachunkach w Krajowym Rejestrze Uprawnień, z czego 21 667 930 przeznacza się na umorzenie wynikające z emisji w 2013 roku. Wartość rezerwy z tego tytułu została oszacowana na 461 123 tysiące złotych.

W celu integracji zarządzania handlem uprawnieniami do emisji CO2, na mocy decyzji Wojewody Śląskiego IF/VI/66192/1/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku została powołana Grupa Instalacji, która jest wynikiem dążenia Grupy TAURON do osiągania najlepszych efektów biznesowych, gwarantujących dalszy rozwój Grupy na rynku CO2.

Od stycznia 2011 roku TAURON Polska Energia S.A. świadczy usługi zarządzania portfelem uprawnień spółek Grupy, funkcjonujących jako Grupa Instalacji, a w skład której wchodzą TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło S.A.

W kompetencjach Spółki leży działalność związana z obrotem oraz umarzaniem uprawnień na rzecz Grupy, a do obowiązków spółek z Grupy Instalacji należy ustalenie wielkości emisji z instalacji i sprawozdawanie jej do właściwych organów oraz poddawanie weryfikacji sporządzonego rocznego raportu emisyjnego, dokonywanej przez uprawnionego niezależnego weryfikatora.

W nowym Okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2013 – 2020, w którym przestała funkcjonować formalna (ustawowa) Grupa Instalacji, zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 wsparte zostało  nowymi regulacjami umownymi, w ramach których Spółce został przypisany analogiczny, jak poprzednio zakres kompetencji.