24. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, najczęściej od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:

Stan na 31 grudnia 2013Stan na 31 grudnia 2012
Środki pieniężne w banku i w kasie 153 103 326 801
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 482 206 703 605
Inne 1 600 523
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 636 909 1 030 929
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 121 129 290 063
Kredyt w rachunku bieżącym (93 645) (129 566)
Różnice kursowe i pozostałe różnice (2 116) (9 709)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 541 148 891 654

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.

Spadek salda kredytu w rachunku bieżącym związany jest w głównej mierze ze zmniejszeniem przez Spółkę finansowania zewnętrznego w ramach umowy cash pool o kwotę 41 051 tysięcy złotych.

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w kwocie 68 084 tysiące złotych posiadanych przez jednostkę dominującą oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji  w łącznej kwocie 38 000 tysięcy złotych.