23. Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Koszty rozliczane w czasie, w tym: 108 103 71 728
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 15 962 26 781
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe 18 605 8 331
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 38 847 21 555
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 34 689 15 061
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 162 326 200 643
Zaliczka na aktywa niematerialne 40 475 -
Należności z tytułu podatku VAT 55 883 160 494
Należności z tytułu akcyzy 55 534 22 637
Pozostałe należności z tytułu podatków 104 8 022
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFSŚ 2 822 3 714
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 7 508 5 776
Razem 270 429 272 371

Spadek należności z tytułu VAT ma związek z nadpłatą podatku VAT występującą na dzień 31 grudnia 2012 roku a wynikającą w głównej mierze z powstaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych w 2012 roku zakupów inwestycyjnych przez spółki zależne BELS INVESTMENT Sp. z o.o. i MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. oraz zakupów aktywów niematerialnych w postaci licencji i oprogramowania oraz praw majątkowych pochodzenia energii elektrycznej przez jednostkę dominującą.

Wzrost zaliczek na aktywa niematerialne związany jest z przekazaniem przez spółkę zależną TAURON Ciepło S.A zaliczki na zakup 2 225 tysięcy uprawnień do emisji CO2 od Arcelor Mittal Poland S.A.