22. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Należności z tytułu dostaw i usług 1 862 717 2 199 094
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych i aktywów niematerialnych 8 355 733
Należności dochodzone na drodze sądowej 20 342 3 490
Pozostałe należności 243 227 833 378
Razem 2 134 641 3 036 695

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane są w aktywach trwałych jako pozostałe aktywa finansowe, na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 20 747 tysięcy złotych, w tym długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług  - 434 tysiące złotych i pozostałe należności długoterminowe - 20 313 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wynosiły 9 388 tysięcy złotych, w tym długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług  - 483 tysiące złotych i pozostałe należności długoterminowe - 8 905 tysięcy złotych (nota 18 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Spadek pozostałych należności krótkoterminowych z 833 378 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2012 roku do 243 227 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynika z otrzymania w 2013 roku należności z tytułu rekompensaty za rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT), która na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 534 207 tysięcy złotych. Rok 2012 był ostatnim rokiem uczestnictwa Grupy w programie KDT, a w roku 2013 nastąpiło ostateczne rozliczenie wszelkich należności z tego tytułu.