21. Zapasy

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Koszt historyczny
Materiały 337 940 394 098
Półprodukty i produkcja w toku 117 257 143 456
Produkty gotowe 18 509 35 773
Towary 1 479 3 300
Prawa majątkowe pochodzenia energii 84 800 222 534
Prawa do emisji zanieczyszczeń - 2 434
Razem 559 985 801 595
Odpisy aktualizujące wartość
Materiały (4 829) (2 970)
Produkty gotowe (169) -
Prawa majątkowe pochodzenia energii (45 763) (90 143)
Prawa do emisji zanieczyszczeń - (200)
Razem (50 761) (93 313)
Wartość netto możliwa do odzyskania
Materiały 333 111 391 128
Półprodukty i produkcja w toku 117 257 143 456
Produkty gotowe 18 340 35 773
Towary 1 479 3 300
Prawa majątkowe pochodzenia energii 39 037 132 391
Prawa do emisji zanieczyszczeń - 2 234
Razem 509 224 708 282
Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy
Bilans otwarcia (93 313) (5 629)
Utworzenie (47 868) (153 604)
Rozwiązanie 90 409 65 810
Wykorzystanie 11 110
Bilans zamknięcia (50 761) (93 313)