19. Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne 109 818 205 864
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 46 322 30 089
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 198 564 123 756
Razem 354 704 359 709

Spadek stanu zaliczek na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne wynika w głównej mierze z rozliczenia przez spółki BELS INVESTMENT Sp. z o.o. oraz  MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. zaliczek w łącznej kwocie 199 532 tysiące złotych, co ma związek z oddaniem do użytkowania farm wiatrowych Wicko i Marszewo.