18. Pozostałe aktywa finansowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Udziały i akcje 125 303 153 167
Zaliczka na nabycie akcji 232 500 -
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 1 890 1 425
Lokaty i depozyty 30 831 26 219
Pożyczki udzielone 189 310 117 813
Pozostałe należności długoterminowe 20 747 9 388
Pozostałe 2 463 2 854
Razem 603 044 310 866
Długoterminowe 587 166 305 444
Krótkoterminowe 15 878 5 422

Zaliczka na nabycie akcji obejmuje zaliczkę zapłaconą Kompanii Węglowej S.A. na nabycie akcji Południowego Koncernu Węglowego S.A. (obecnie TAURON Wydobycie S.A.) w związku z podpisaną w dniu 10 grudnia 2013 roku umową sprzedaży akcji. Transakcja została sfinalizowana w styczniu 2014 roku, o czym szerzej w nocie 48 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wzrost pozycji pożyczki udzielone związany jest ze wzrostem salda pożyczek udzielonych przez jednostkę dominującą spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., których saldo na dzień bilansowy wynosi 189 310 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 17 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.