16. Długoterminowe aktywa niematerialne

Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

tab

Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku (dane przekształcone)

tab

Testy na utratę wartości

Uwzględniając przesłanki dotyczące utrzymywania się wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej oraz prognozowanego spowolnienia gospodarczego, na dzień 31 grudnia 2013 roku przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów niematerialnych.

Wartość użytkową aktywów niematerialnych oszacowano przy wykorzystaniu założeń przyjętych do testów wartości firmy, opisanych w nocie 15.

Na podstawie wyników przeprowadzonego testu stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących w segmencie Wytwarzanie w kwocie 13 436 tysięcy złotych, głównie na prawo wieczystego użytkowania gruntów.