14. Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

GruntyBudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnejUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe razemŚrodki trwałe w budowieRzeczowe aktywa trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 72 024 15 389 230 12 633 180 382 210 259 030 28 735 674 2 034 339 30 770 013
Zakup bezpośredni - - 28 344 - 372 3 499 017 3 499 389
Rozliczenie środków trwałych w budowie 38 834 1 961 089 2 374 464 79 392 33 492 4 487 271 (4 487 271) -
Sprzedaż (62) (3 598) (17 135) (9 016) (1 198) (31 009) (47) (31 056)
Likwidacja (12) (60 393) (94 406) (1 860) (5 645) (162 316) - (162 316)
Nieodpłatne otrzymanie - 28 793 126 - - 28 919 - 28 919
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia - (4 104) (146) 19 14 (4 217) 197 (4 020)
Przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu - 36 169 139 - - 36 308 - 36 308
Koszty remontów alokowane do środków trwałych - 200 2 221 - - 2 421 130 063 132 484
Spisanie inwestycji zaniechanych - - - - - - (7 014) (7 014)
Wytworzenie we własnym zakresie - - - - - - 39 408 39 408
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górnicznych - 39 471 4 600 - - 44 071 - 44 071
Pozostałe zmiany 3 328 (987) 6 730 1 845 (150) 10 766 5 256 16 022
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej - - (16) (26) (1) (43) - (43)
Bilans zamknięcia 114 112 17 385 870 14 909 785 452 908 285 542 33 148 217 1 213 948 34 362 165
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (645) (3 596 281) (3 558 914) (165 856) (141 119) (7 462 815) (6 555) (7 469 370)
Amortyzacja za okres - (770 276) (804 655) (47 278) (36 014) (1 658 223) - (1 658 223)
Zwiększenie odpisów aktualizujących - (39 191) (227 181) (1 000) (473) (267 845) - (267 845)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących - 94 225 8 21 348 795 1 143
Sprzedaż - 785 14 809 6 689 1 148 23 431 - 23 431
Likwidacja - 41 704 87 327 1 616 4 641 135 288 - 135 288
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia - 2 683 132 (1) (14) 2 800 - 2 800
Pozostałe zmiany - 423 (1 959) (24) (200) (1 760) - (1 760)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej - - 9 1 - 10 - 10
Bilans zamknięcia (645) (4 360 059) (4 490 207) (205 845) (172 010) (9 228 766) (5 760) (9 234 526)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 71 379 11 792 949 9 074 266 216 354 117 911 21 272 859 2 027 784 23 300 643
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 113 467 13 025 811 10 419 578 247 063 113 532 23 919 451 1 208 188 25 127 639

Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku (dane przekształcone)

tab

Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych dotyczą indywidualnie określonych środków trwałych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku Grupa dokonała inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 3 499 389 tysięcy złotych. Największe zakupy dokonane zostały w związku z inwestycjami w następujących segmentach operacyjnych:

Zakup rzeczowych aktywów trwałych w segmentachRok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Dystrybucja 2 031 472 1 748 571
Odnawialne źródła energii 606 915 340 179
Wytwarzanie 392 425 733 610
Wydobycie 251 268 163 806
Ciepło 154 594 184 647

Największe zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę w roku obrotowym 2013 opisane zostały w punkcie 1.5.3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 51 677 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku: 56 550 tysięcy złotych). Na aktywach użytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy z opcją zakupu został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu.

Wartość bilansowa budynków i budowli użytkowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 55 786 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku: 20 951 tysięcy złotych). Wzrost wynika z przejęcia umowy leasingu finansowego przez jednostkę dominującą w związku z połączeniem z PKE Broker Sp. z o.o., o czym szerzej w nocie 32.2. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na aktywach użytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy z opcją zakupu został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu lub stanowią one własność leasingodawcy.

W roku 2013 Grupa dokonała kapitalizacji odsetek w wartości środków trwałych w budowie oraz aktywów niematerialnych nieoddanych do użytkowania w wysokości 73 138 tysięcy złotych (w roku 2012 - 77 559 tysięcy złotych).

Testy na utratę wartości

Uwzględniając przesłanki dotyczące utrzymywania się w ostatnim czasie wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej oraz ogólną sytuację na rynku energetycznym, na dzień 31 grudnia 2013 roku przeprowadzono testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych.

Przeprowadzone testy wymagały oszacowania wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne, w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej zostały skorygowane do wartości bieżącej.

Test na utratę wartości rzeczowych składników aktywów trwałych został przeprowadzony na poziomie poszczególnych spółek, za wyjątkiem:

 • TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) dokonana została w oparciu o charakterystykę kosztową oraz analizę aktualnego sposobu kontraktowania i alokowania produkcji z poszczególnych jednostek wytwórczych. W efekcie tych działań test przeprowadzono dla CGU rozumianych jako jednostka lub grupa jednostek wytwórczych;
 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., gdzie test przeprowadzono osobno dla działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i w elektrowniach wiatrowych, oraz
 • TAURON Ciepło S.A., gdzie oddzielono działalność związaną z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni zawodowej oraz w elektrociepłowni systemowej, a także związaną z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła (dawne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej).

Przyjęto następujące założenia do oszacowania wartości użytkowej rzeczowych aktywów trwałych:

 • Przyjęta ścieżka ceny węgla energetycznego, pozostałych sortymentów węgla oraz paliw gazowych;
 • Przyjęta ścieżka hurtowych cen energii elektrycznej na lata 2014-2023, uwzględniająca m.in. wpływ bilansu podaży i popytu energii elektrycznej na rynku, kosztów paliwa oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂;
 • Limity emisji dla produkcji energii elektrycznej zgodnie z publikacją Ministerstwa Gospodarki, skorygowane o poniesione nakłady inwestycyjne, a dla produkcji ciepła zgodnie z publikacjami Komisji Europejskiej;
 • Wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i żółtej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz ze ścieżką cenową dla poszczególnych świadectw pochodzenia;
 • Przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów;
 • Przyjęta ścieżka cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz odpowiedniego poziomu marży;
 • Wolumeny sprzedaży uwzględniające wzrost PKB oraz rosnącą konkurencję na rynku;
 • Przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie;
 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym;
 • Poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) przyjętego dla wyliczeń kształtujący się w okresie projekcji między 6,97% - 10,33% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem.

Na podstawie wyników przeprowadzonych testów stwierdzono utratę wartości części jednostek wytwórczych w segmencie Wytwarzania. Przeważającą część tych jednostek stanowią bloki klasy 120, których łączna moc zainstalowana wynosi ok. 1 200 MWe. Wynik przeprowadzonych zgodnie z MSR 36 testów na utratę wartości wskazał na utratę bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Wytwarzanie w wysokości 262 187 tysięcy złotych. Odpis aktualizujący obciążył koszt własny sprzedaży.