13.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiada następujące rozrachunki z tytułu podatku dochodowego:

  • należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 31 890 tysięcy złotych, z czego kwota 28 619 tysięcy złotych stanowi należność Podatkowej Grupy Kapitałowej,
  • zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 79 035 tysięcy złotych dotyczące w całości spółek spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej.