13.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 1 683 621 1 947 577
Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem 1 683 621 1 947 577
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (319 888) (370 039)
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych 4 277 (2 976)
Podatek wynikający z kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, w tym: (35 284) (30 293)
Utworzenie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących (9 829) (3 915)
PFRON (4 556) (4 663)
Trwałe różnice w kosztach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi (2 599) (9 064)
Koszty reprezentacji (1 455) (1 501)
Pozostałe (16 845) (11 150)
Podatek wynikający z przychodów nie będących podstawą opodatkowania, w tym: 16 668 14 257
Dywidendy 3 480 1 487
Rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących 4 762 1 317
Pozostałe 8 426 11 453
Zmiany szacunku w podatku odroczonym 1 757 890
Podatek od dywidend (69) (4 207)
Pozostałe (4 597) (4 410)
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 20,0% (2012 - 20,4%) (337 136) (396 778)
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym (337 136) (396 778)