12.8. Koszty finansowe

 Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym: (271 402)  (261 364) 
Koszty odsetkowe (237 021)  (234 532) 
Utworzenie odpisów aktualizujących (18 304)  (19 271) 
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych (1 049)  (76) 
Różnice kursowe (2 364)  (413) 
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (12 664)  (7 072) 
Pozostałe koszty finansowe, w tym: (75 591)  (85 760) 
Odsetki od świadczeń pracowniczych (65 125)  (74 291) 
Odsetki od zobowiązań budżetowych (2 441)  (1 642) 
Inne koszty finansowe (8 025)  (9 827) 
Razem koszty finansowe (346 993)  (347 124)