12.7. Przychody finansowe

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym: 96 696 127 507
Przychody odsetkowe 69 914 84 022
Przychody z tytułu dywidendy 18 323 8 367
Rozwiązanie odpisów aktualizujących 3 014 16 192
Zysk ze zbycia inwestycji 4 506 14 692
Przychody netto z tytułu zrealizowanych instrumentów pochodnych 939 4 234
Pozostałe przychody finansowe, w tym: 2 561 3 799
Rozwiązanie rezerw dotyczących odsetek 1 393 1 779
Odsetki od należności budżetowych 485 250
Inne 683 1 770
Razem przychody finansowe 99 257 131 306