12.2. Koszty według rodzaju

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Koszty według rodzaju
Amortyzacja środków trwałych i aktywów niematerialnych (1 727 418) (1 686 496)
Odpisy aktualizujące środki trwałe i aktywa niematerialne (280 954) 91 491
Zużycie materiałów i energii (2 443 547) (2 854 913)
Usługi konserwacji i remontowe (423 395) (287 395)
Usługi dystrybucyjne (1 287 692) (1 572 192)
Pozostałe usługi obce (803 000) (829 779)
Podatki i opłaty (1 075 581) (631 611)
Koszty świadczeń pracowniczych (2 668 301) (2 930 200)
Odpis aktualizujący zapasy 50 075 (147 716)
Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług (49 662) (48 021)
Pozostałe koszty rodzajowe (117 509) (124 253)
Razem koszty według rodzaju (10 826 984) (11 021 085)
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych 82 674 (12 516)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 508 524 487 724
Koszty sprzedaży 553 502 552 291
Koszty ogólnego zarządu 645 406 734 754
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (6 953 583) (12 023 222)
Koszt własny sprzedaży (15 990 461) (21 282 054)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. dokonała odpisu aktualizującego wartość nierentownych jednostek wytwórczych, o czym szerzej w notach 14 i 16 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.