12.1. Przychody ze sprzedaży

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy 13 413 345 19 025 982
Podatek akcyzowy (448 585) (518 561)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: 12 964 760 18 507 421
Energia elektryczna 11 148 161 15 881 619
Energia cieplna 657 396 632 152
Prawa majątkowe pochodzenia energii 156 791 223 797
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 63 608 249 303
Rekompensata z tytułu rozwiązania KDT (18 886) 567 012
Węgiel 628 091 603 249
Dmuch wielkopiecowy 147 565 146 327
Powietrze sprężone 70 322 75 155
Produkty przemiałowni 27 654 36 390
Pozostałe towary, produkty i materiały 84 058 92 417
Przychody ze sprzedaży usług, w tym 6 114 597 6 198 355
Usługi dystrybucyjne i handlowe 5 701 653 5 762 585
Opłaty za przyłączanie odbiorców 158 695 178 033
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 98 002 100 599
Opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej 8 095 14 808
Przychody z tytułu kolizji energetycznych i ciepłowniczych 31 928 11 728
Pozostałe usługi 116 224 130 602
Pozostałe przychody 51 765 47 209
Razem przychody ze sprzedaży 19 131 122 24 752 985

Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do okresu porównawczego spowodowany jest w głównej mierze sprzedażą energii elektrycznej przez TAURON Wytwarzanie S.A do spółek z Grupy TAURON - co podlega wyłączeniu na poziomie Grupy, podczas gdy w 2012 roku cały wolumen był sprzedawany poprzez Towarową Giełdę Energii.

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, która weszła w życie w sierpniu 2010 roku, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej zobowiązane zostały do sprzedaży nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, mające prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT), zobowiązane zostały do sprzedaży 100% wytworzonej energii elektrycznej (za wyjątkiem m.in. energii dostarczanej do odbiorców końcowych, wytworzonej w OZE i kogeneracji, zużywanej na potrzeby własne) w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdach towarowych.

TAURON Wytwarzanie S.A., korzystająca z rekompensat KDT, w 2012 roku zobowiązana została do sprzedaży 100% wytworzonego wolumenu energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii. W związku z zakończeniem uczestnictwa spółki TAURON Wytwarzanie S.A. w programie pokrywania kosztów osieroconych, od  2013 roku spółka jest objęta obowiązkiem sprzedaży nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych, a pozostały wolumen może być sprzedawany do spółek Grupy TAURON.

Zmniejszenie przychodów z tytułu rekompensat KDT w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z faktu iż rok 2012 był ostatnim rokiem uczestnictwa spółki w programie pokrywania kosztów osieroconych. W dniu 30 sierpnia 2013 roku Prezes URE ustalił w drodze decyzji administracyjnej wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych, co spowodowało, iż Grupa rozpoznała korektę przychodów – zmniejszenie o 18 886 tysięcy złotych.