11. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne za bieżący oraz porównywalne okresy sprawozdawcze.

Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki.

Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych.

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji.

Koszty ogólnego zarządu jednostki dominującej po wyeliminowaniu kosztów wynikających z transakcji wewnątrzgrupowych są prezentowane w kosztach nieprzypisanych. Koszty ogólnego zarządu jednostki dominującej ponoszone są na rzecz całej Grupy i nie można ich bezpośrednio przyporządkować do jednego segmentu operacyjnego.

Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego, należności z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów finansowych, za wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług i innych należności finansowych oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, które stanowią aktywa segmentu.

Zobowiązania segmentu nie zawierają podatku odroczonego, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz zobowiązań finansowych, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, z tytułu nabycia środków trwałych i aktywów niematerialnych oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, które stanowią zobowiązania segmentu.

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia sprawozdawczych segmentów operacyjnych.

Podział sprawozdawczości Grupy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz w okresie porównywalnym oparty był na następujących segmentach operacyjnych: 

Segmenty operacyjnePrzedmiot działalnościSpółki zależneSpółki ujmowane metodą praw własności
Wydobycie Wydobycie węgla kamiennego TAURON Wydobycie S.A.  
Wytwarzanie Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy i innej termicznie pozyskiwanej energii. Podstawowe paliwa wykorzystywane przez segment Wytwarzanie to węgiel kamienny, biomasa, gaz koksowniczy i wielkopiecowy. TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o.
Odnawialne źródła energii Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, z wyłączeniem wytwarzania energii przy współspalaniu biomasy, które ze względu na specyfikę wytwarzania zostało umiejscowione w segmencie Wytwarzanie. TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
BELS INVESTMENT Sp. z o.o.
MEGAWAT MEARSZEWO
Sp. z o.o.
 
Dystrybucja Dystrybucja energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
 
Sprzedaż Handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót uprawnieniami do emisji i świadectwami pochodzenia oraz sprzedaż energii elektrycznej do krajowych odbiorców końcowych lub podmiotów dokonujących dalszej odsprzedaży energii elektrycznej TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż GZE
Sp. z o.o.
TAURON Czech Energy s.r.o.
 
Ciepło Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła TAURON Ciepło S.A. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
Obsługa klienta Obsługa klienta wewnętrznego (spółki z Grupy Kapitałowej TAURON) w zakresie obsługi procesu sprzedaży, obsługi finansowo-księgowej oraz w zakresie obsługi informatycznej wybranych spółek Grupy TAURON Obsługa Klienta
Sp. z o.o.
 

Oprócz powyższych głównych segmentów działalności, Grupa TAURON prowadzi również działalność w obszarze wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego, na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz w obszarze produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania w kotłach fluidalnych (Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.). Jako pozostała działalność Grupy traktowana jest również działalność spółki Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest EBITDA oraz zysk lub strata na działalności operacyjnej. Przez EBITDA Grupa rozumie zysk/(stratę) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi powiększony o amortyzację. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

Dodatkowo Grupa prezentuje obszary geograficzne swojej działalności, które nie stanowią segmentów operacyjnych.