Kluczowe projekty

W latach 2008-2013 Grupa TAURON wydała ok. 14,5 mld zł na inwestycje. Do 2020 r. planuje się uruchomienie nowych jednostek wytwórczych opalanych węglem kamiennym, gazem i biomasą. Realizując powyższe założenia w 2013 r. Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje ok. 3,8 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 9 proc. w porównaniu z 2012 r.

Najważniejsze realizowane i przygotowywane  projekty inwestycyjne:
Elektrownia Stalowa Wola

budowa bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe/240 MWt – pierwszej dużej jednostki gazowej w Grupie. Projekt realizowany jest we współpracy z PGNiG. Generalnym wykonawcą jest Abener Energia. Zakończenie projektu zaplanowano na 2015 r.

Elektrownia Jaworzno III

budowa bloku węglowego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne. Nowy blok ma charakteryzować się wysoką sprawnością i dostępnością oraz niskimi poziomami emisji tlenków azotu, SO2, CO2 oraz pyłów. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum Rafako (lider) oraz Mostostal Warszawa. Umowa z konsorcjum została podpisana w kwietniu 2014 r. Planowany termin oddania projektu do eksploatacji to 2019 r.

Elektrownia Łagisza

budowa bloku parowo-gazowego o mocy 413 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 266 MWt. Trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgód. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2018 r.

Elektrownia Blachownia

budowa bloku parowo-gazowego o mocy rzędu 850 MWe realizowana wspólnie z KGHM Polska Miedź. W grudniu 2013 r. podpisano porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu. Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego. Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zostanie podjęta do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zakład Wytwarzania Tychy

budowa  bloku  kogeneracyjnego o mocy 50 MWe/86 MWt. W czerwcu 2013 r. zawarto umowę z Elektrobudową SA jako generalnym wykonawcą budowy nowego bloku (50 MWe). Trwają prace projektowe, budowlane oraz kontraktowanie maszyn i urządzeń przez wykonawcę. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2016 r.

Elektrownia Jaworzno III/ Elektrownia Łaziska

budowa instalacji odazotowania spalin w sześciu blokach Elektrowni Jaworzno III oraz w czterech blokach Elektrowni Łaziska. Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć emisję tlenków azotu w tych jednostkach do poziomów, które będą obowiązywały w Polsce od 2018 r. Do końca 2013 r. zakończono prace na sześciu z dziesięciu bloków, realizacja działań modernizacyjnych zakończy się w 2016 r.

Zakład Górniczy Sobieski 

budowa szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami towarzyszącymi. Inwestycja będzie miała strategiczne znaczenie dla działalności TAURON Wydobycie. Ma ona zapewnić bazę zasobową na kolejne lata i wyeliminować wydobycie podpoziomowe. Zakończenie projektu zaplanowano na 2022 r.

Zakład Górniczy Janina

budowa poziomu 800 m wraz z uruchomieniem czwartej ściany. Inwestycja pozwoli uzyskać dodatkową produkcję węgla w stosunku do obecnego poziomu. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 2019 r.