Czynniki kluczowe dla rozwoju Grupy

Na wynik działalności Grupy TAURON wpływają następujące istotne czynniki:
 • Sytuacja makroekonomiczna, w tym zmiany stóp procentowych, kursów walutowych itp., które są bezpośrednio związane z wyceną aktywów i zobowiązań Grupy,
 • Otoczenie polityczne, szczególnie w Polsce oraz na poziomie Unii Europejskiej, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzędów administracji państwowej, np.: Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
 • Sytuacja w sektorze elektroenergetycznym, w tym aktywność i działania konkurencji na rynku energetycznym,
 • Przywrócenie systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji („czerwone” i „żółte” certyfikaty),
 • Warunki geologiczno-górnicze wydobycia węgla kamiennego,
 • Liczba uprawnień do emisji CO2 przyznanych nieodpłatnie po 2013 r., a także ceny nabywanych uprawnień,
 • Zmiany w regulacjach dotyczących sektora energetycznego, w tym: prawa podatkowego, handlowego, ochrony środowiska,
 • Zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozostałe produkty rynku energetycznego, w tym zmiany wynikające z sezonowości i warunków pogodowych,
 • Ceny energii elektrycznej i paliw,
 • Decyzje URE, w tym decyzje dotyczące taryf dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych oraz dla dystrybucji energii elektrycznej i ciepła,
 • Wymagania w zakresie ochrony środowiska,
 • Postęp naukowo-techniczny.