Rynek energii w Polsce w 2013 r.

Niskie koszty wytwarzania energii elektrycznej spowodowały przesunięcie produkcji w kierunku źródeł wykorzystujących węgiel brunatny (wzrost o ok. 2,5 proc.), kosztem elektrowni gazowych (spadek o ok. 30 proc.).

W 2013 r. widoczne były oznaki poprawy koniunktury, zarówno w gospodarce strefy euro, jak i krajowej. Ważnymi elementami krajobrazu gospodarczego w 2013 r. były silny spadek inflacji, do poziomu poniżej 1 proc. w IV kwartale, oraz znaczny spadek stóp procentowych. Te dwa elementy miały stymulujący wpływ na popyt konsumpcyjny. Ostatecznie w 2013 r. wzrost PKB wyniósł 1,6 proc. wobec 2 proc. osiągniętych w 2012 r.

Wzrost gospodarczy przełożył się w niewielkim stopniu na wzrost produkcji i zużycia energii elektrycznej. W całym 2013 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 162,5 TWh. Według danych operatora systemu przesyłowego (PSE S.A.) w 2013 r. nastąpił nieznaczny, bo o ok. 0,6 proc., wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej przy jednoczesnym wzroście produkcji o ok. 1,76 proc. Bilans wyrównany był eksportem energii do krajów ościennych, który w 2013 r. był wyższy o prawie 60 proc. w porównaniu z 2012 r. Niskie koszty wytwarzania energii elektrycznej spowodowały przesunięcie produkcji w kierunku źródeł wykorzystujących węgiel brunatny (wzrost o ok. 2,5 proc.), kosztem elektrowni gazowych (spadek o ok. 30 proc.). Nie odnotowano znaczących zmian w sytuacji wytwórców korzystających z węgla kamiennego (wzrost o ok. 0,1 proc.). Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym rosła zainstalowana moc w elektrowniach wiatrowych – na koniec grudnia wyniosła ona 3 462 MW w stosunku do 2 580 MW rok wcześniej (wzrost o 41 proc.).

PRODUKCJA BRUTTO I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (TWh) W LATACH 2003-2013

RokWyprodukowana energia brutto w Polsce (TWh)RokZużycie energii elektrycznej w Polsce (TWh)
2003 151,6 2003 140,5
2004 154,2 2004 144
2005 156,9 2005 144,8
2006 161,7 2006 149,8
2007 159,3 2007 154,1
2008 155,5 2008 154,8
2009 151,7 2009 148,7
2010 157,7 2010 156,3
2011 163,5 2011 158,3
2012 162,1 2012 159,2
2013 162,5 2013 157,9

Źródło: Agencja Rynku Energii, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE W 2013 R.

 2013 r. (GWH)Wartość procentowa
Elektrownie opalane węglem kamiennym 84 566 52,05 proc.
Elektrownie opalane węglem brunatnym 56 959 35,05 proc.
Elektrownie przemysłowe 9 171 5,65 proc.
Elektrownie wiatrowe  5 823 3,58 proc.
Elektrownie gazowe  3 149 1,93 proc.
Elektrownie zawodowe wodne 2 762 1,69 proc.
Elektrownie inne odnawialne 72 0,05 proc.
Produkcja ogółem 162 501 100 proc.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PSE

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE (TWh) w latach 2003-2013*

Rodzaj źródła OZE20032004200520062007200820092010201120122013*
Elektrownie wiatrowe 0,124 0,142 0,135 0,257 0,472 0,806 1,045 1,823 4,599 3,127 4,295
Elektrownie wodne 1,672 2,081 2,176 2,029 2,253 2,153 2,376 2,922 2,317 2,032 2,108
Współspalanie biomasy 0,25 0,62 0,877 1,314 1,797 2,752 4,282 5,243 6 6,364 0,786
Elektrownie na biogaz 0,056 0,082 0,104 0,117 0,162 0,221 0,301 0,364 0,431 0,529 0,515
Elektrownie na biomasę 0,015 0,148 0,467 0,504 0,546 0,561 0,601 0,636 1,055 1,618 0,092
Elektrownie słoneczne - - - - - - 0 0 0 0,001 0,001

*Powyższe dane dotyczą wolumenów energii elektrycznej wytworzonej w OZE, które zostały objęte wydanymi przez Prezesa URE świadectwami pochodzenia energii
Źródło: URE, GUS